mijnprofcore

Job Alert

De nieuwste vacatures direct in je inbox?

Privacy statement sollicitanten

1. Introductie

2. Doeleinden

3. Gegevens van sollicitanten

4. Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

5. Het bewaren van gegevens van sollicitanten

6. Beveiliging

7. De rechten van sollicitanten

8. Contactinformatie Functionaris Gegevensbescherming
 

1. Introductie

ProfCore Group B.V. (met al haar bedrijfsonderdelen, in het vervolg beschreven als “ProfCore”) ont zorgt bedrijven binnen de productie en logistiek middels de inzet van vakmensen. Op basis van een gezamenlijk plan kan ProfCore hele productieprocessen overnemen, turn-key projecten uitvoeren en teams van medewerkers onder eigen leiding en toezicht inzetten. ProfCore zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar externe en interne sollicitanten. Wanneer je de vacaturepagina’s van profcorewerkt.nl bezoekt, verzamelt ProfCore informatie (persoonsgegevens) over je, bijvoorbeeld aan de hand van webformulieren. Deze persoonsgegevens worden door ProfCore op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat ProfCore persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is voor ProfCore van het grootste belang en vormt een belangrijk onderdeel van de procedures voor de opzet, organisatie en implementatie van de wervingsactiviteiten van ProfCore. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop ProfCore de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectie activiteiten van ProfCore. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

2. Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan ProfCore worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door ProfCore gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. ProfCore verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van ProfCore zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige en toekomstige vacatures bij ProfCore en opdrachtgevers, de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van ProfCore, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen, het introduceren bij opdrachtgevers, het testen van sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures en interessante evenementen. Met "verwerken" wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie. Vanaf indiensttreding bij ProfCore geldt het Privacy Statement voor medewerkers.

3. Gegevens van sollicitanten

ProfCore verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV's via profcorewerkt.nl. ProfCore verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geboortedatum, adres, geslacht, enz.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) en arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

ProfCore verzamelt, net als veel andere websites, bepaalde automatische informatie over de gebruikers van onze websites, zoals welke pagina’s er bezocht worden, datum en tijdstip van het bezoek en de regio van waaruit het bezoek plaatsvindt. De verzamelde gegevens worden gebruikt om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken en hiermee de site te kunnen verbeteren. Meer hierover is te vinden in ons Privacy statement Persoonsgegevens op websites.

ProfCore verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele gegevens onthullen. Indien in bepaalde omstandigheden toch bijzondere persoonsgegevens van een sollicitant verzameld dienen te worden, dan vraagt ProfCore hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Opgemerkt dient te worden dat indien een sollicitant zelf ongevraagd bijzondere persoonsgegevens aan ProfCore verstrekt, de sollicitant toestemming aan ProfCore geeft om deze te gebruiken voor eerder genoemde wervingsdoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door ProfCore worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van sollicitanten zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten en ProfCore bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetgeving.

4. Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

ProfCore kan bepaalde gegevens van sollicitanten delen met een leverancier of opdrachtgever (intern én extern) die diensten aan ProfCore levert dan wel diensten bij ProfCore inkoopt, indien dit nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. De van toepassing zijnde wetgeving wordt hierbij telkens nageleefd. Bij een Update eventuele fusie en/of overname kan ProfCore informatie over sollicitanten onthullen aan de derde partij die bij de betreffende fusie en/of overname betrokken is, doch slechts aan bevoegd personeel dat bij de personeelswerving betrokken is.

ProfCore verkoopt en verhandelt geen gegevens van sollicitanten aan derde. ProfCore kan krachtens van toepassing zijnde wetgeving worden verplicht om bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld regeringsautoriteiten. Ook kan het nodig zijn dat ProfCore gegevens van sollicitanten onthult om haar eigen wettelijke rechten te beschermen.

5. Het bewaren van gegevens van sollicitanten

ProfCore bewaart de gegevens van sollicitanten niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. De meest actuele wetgeving inzake het bewaren van gegevens wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd.

6. Beveiliging

ProfCore maakt gebruik van een aantal beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. ProfCore personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van ProfCore bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde wettelijke vereisten zorgt ProfCore voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. ProfCore waarborgt ook (contractueel via een verwerkingsovereenkomst) dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens ProfCore gegevens van sollicitanten verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen conform de lokale wettelijke vereisten.

7. De rechten van sollicitanten

De sollicitant heeft recht op inzage in zijn of haar persoonsgegevens die door ProfCore worden bewaard. De sollicitant heeft eveneens het recht om ProfCore te verzoeken, zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder "corrigeren" wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de sollicitant niet meer worden gebruikt. ProfCore is alleen verplicht de gegevens van een sollicitant te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor ProfCore de gegevens gebruikt. Een sollicitant kan contact met ProfCore opnemen (zie §8 Contactinformatie) om toegang en correctierechten te effectueren. Verzoeken van sollicitanten worden tijdig door ProfCore verwerkt.

8. Contactinformatie

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze verklaring of over de manier waarop ProfCore gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt? Stuur dan een bericht naar de Functionaris Gegevensbescherming van ProfCore, Renate Baeten-Welzen via privacy@profcore.nl

Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen in verband met privacy. Informatie over vacatures bij ProfCore of andere vragen die niet over privacy gaan worden niet beantwoord.

Job Alert

De nieuwste vacatures direct in je inbox?
Als medewerker van ProfCore kun je onder andere aan de slag bij de volgende bedrijven:
 • Lanxess
 • Sekisui
 • Matthey
 • OCI
 • Sabic
 • Schils
 • Air
 • Arcelor
 • DIS
 • DSM
 • Oerlemnans
 • Nedzink
 • Trespa
 • Van Houtum
 • Evveris
 • bakkersland
 • Euramax
 • Applied
 • AHC
 • Lantech
www.profcore.nl
Meer weten over ons?
Bekijk onze corporate website.
Volg ons via:
People to accelerate your business
Profcore